DOTACJA

„Opracowanie innowacyjnego systemu organizacji przewozu towarów recyklingowych”

 

Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu technologicznego pozwalającego na zbieranie oraz przetwarzanie danych zamówień na odbiory odpadów recyklingowych swoich klientów. W ramach rozwiązania opracowany zostanie mechanizm pozwalający na zebranie danych od klientów co pozwoli na wyeliminowanie dotychczasowego “ręcznego” procesu ich przyjmowania. Dodatkowo, zaprojektowany oraz wdrożony zostanie algorytm, bazujący na wybranych parametrach, przetwarzający zgłoszone zamówienia pod kątem optymalnego zaplanowania ich realizacji. W rezultacie powstanie innowacyjny system, umożliwiający zebranie, przetworzenie oraz planowanie realizacji zamówień klientów co pozwoli na znaczące usprawnienie dotychczasowego procesu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: VERDE Group s.c. Paweł i Stanisław Krzemińscy

 

Całkowita wartość projektu: 490 760,78 zł

Wartość dofinansowania: 339 143,62 zł

Okres realizacji: październik 2020 - wrzesień 2021